• Adatkezelési tájékoztató

   
  A www.neosoft.hu weboldal üzemeltetője, a NeoSoft Kft. ezúton szeretné tájékoztatni felhasználóit az adatkezelésre vonatkozó irányelveiről és adatvédelmi gyakorlatáról! A NeoSoft Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében.  Kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, ennek érdekében megtesz minden olyan
  intézkedést, mellyel garantálni tudja az adatok biztonságát.
  Az adatkezeléshez kapcsolódó vonatkozó hatályos jogszabályok:
  • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az
   információszabadságról (Infotv.);
  • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
  • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
  • 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
  • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
  • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)
  • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet – a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés
   keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének
   eljárási szabályairól
   
  Adatkezelő legfontosabb adatai
  • Neve: NeoSoft Informatikai Szolgáltató Kft.
  • Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Távírda utca 2/A.
  • Adószáma: 13235109-2-07
  • Cégjegyzék száma: 07-09-010206
  • Statisztikai számjele: 13235109 7022 113 07
  • Adatkezelési nyilvántartási számunk: NAIH-58191/2012.
  • Képviselője: Kárász Balázs ügyvezető
  • Email: info@neosoft.hu
   

  Fogalmak

  Az alábbi, a honlapon adatkezeléssel kapcsolatban használt definíciók megegyeznek az Infotv. 3. §-ban meghatározott fogalommagyarázatokkal.

  ÉRINTETT: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
  SZEMÉLYES ADAT: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
  HOZZÁJÁRULÁS: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
  ADATKEZELŐ: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
  ADATKEZELÉS: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra  hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
  ADATTOVÁBBÍTÁS: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
  NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
  ADATTÖRLÉS: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
  ADATFELDOLGOZÁS: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
  ADATFELDOLGOZÓ: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - az adatok feldolgozását végzi;
  ADATVÉDELMI INCIDENS: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés,  megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

  Kezelt adatok köre, adatkezelés célja

   
  Tájékoztatjuk, hogy honlapunk legtöbb oldalát anélkül tekintheti meg, hogy bármiféle személyes információt szolgáltatna magáról. Weboldalunkon azonban fellelhetőek olyan szolgáltatások is, melyek igénybevétele regisztrációhoz kötött, tehát szükség van az Ön regisztrációjára és azonosítására. Ezen esetekben az Ön által megadott adatokat a NeoSoft Kft. szigorúan bizalmasan kezeli, és gondoskodik arról, hogy azokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá! 
  Személyes hozzájárulás útján,  Ön az alábbi adatokat adja meg nekünk:
  Ajánlatkérés:
  A kezelt adatok köre:
  • Név
  • Cégnév
  • Email cím
  • Telefon
  Adatkezelés célja:
  • A NeoSoft Kft. termékeiről, fejlesztéseről, a nyújtott szolgáltatásokról kért ajánlat adásához kapcsolatfelvétel céljából.
  Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása
  Az adattárolás módja: elektronikusan
  A hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
  e-mail útján az info@neosoft.hu címen, továbbá
  postai úton a Neosoft Kft. 8000 Székesfehérvár, Távírda utca 2/A. címen.
  Hírlevélre történő feliratkozáshoz:
  A kezelt adatok köre:
  • Email cím
  Adatkezelés célja:
  • A NeoSoft Kft. saját hírleveleinek kiküldése céljából felhasználhatja a felhasználó által önként megadott személyes adatokat (név, e-mail cím), azonban lehetőséget biztosít az egy kattintással történő leiratkozásra, adatainak kérésre történő törlésére, vagy módosítására ! 
  Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása 
  Az adattárolás módja: elektronikusan
  A hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
  a hírlevelek láblécében elhelyezett „Leiratkozás” hivatkozásra kattintva,
  e-mail útján az info@neosoft.hu címen, továbbá
  postai úton a Neosoft Kft. 8000 Székesfehérvár, Távírda utca 2/A. címen.
  Kérésére  a NeoSoft Kft. minden esetben tájékoztatást ad az általa tárolt személyes adatokról,  azok kezeléséről, ismerteti az adatkezelés célját és jogalapját, továbbá Ön bármikor kérheti személyes adatainak módosítását vagy törlését. Az adatkezelést a NeoSoft Kft. csak az ügyfél előzetes hozzájárulásával végezheti, valamint az ügyfél hozzájárulása nélkül csak a törvényben meghatározott esetekben adhatja ki harmadik személynek annak személyes adatait!
   
  Jó ha tudja, hogy rendszerünk minden regisztrált felhasználóról tárolja az önkéntesen megadott adatokon kívül az IP címet, böngésző és operációs rendszer adatokat, melyeket harmadik félnek csak hatósági utasítás esetén ad ki!
   
  Cookiek és a Google Analytics rendszer
  A személyre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén, a böngészőben cookie-kat (adatcsomagot, sütit) tárolunk el és olvasunk vissza. Így a felhasználók korábbi látogatásait össze tudjuk kapcsolni, viszont ezt csak a saját honlapunk tekintetében. A sütiket lehetősége van letiltani a böngészőjének Adatvédelmi beállítások részében.
  Kizárólag statisztikai felhasználási célú a Google Analytics által használt anonim session ID-knek és cookie-knak (sütik) a kezelése. Ennek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó  ilyen kjellegű statisztikai információkat, mint például a honlaplátogató IP-címét, az Amerikai Egyesült Államokban működő szervereire továbbítja a Google , és azokat ott is tárolja. Ezeket az adatokat nem kapcsolja össze más adatokkal, s mivel így beazonosításra nem alkalmas, a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján nem valósítja meg a személyes adatok kezelését.
  A honlaplátogató böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasíthatja a sütik használatát.
  A felhasználó a regisztráció során önként hozzájárul, hogy a felhasználó azonosítása, a többi felhasználótól való megkülönböztetése céljából kezelt adatokat az adatkezelő az Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően felhasználja. Az adatkezelő a megadott adatokat bizalmasan kezeli. A Google Analytics által létrehozott cookiek időtartama 30 napra szól, a session ID-k az oldal elhagyásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő 15 munkanapon belül törli.

  Tehát a honlapunkon keresztül gyűjtött adatokat elsősorban a kért szolgáltatás teljesítéséhez, másodsorban pedig vállalkozásunk tevékenységének fejlesztéséhez, tájékoztatási célzattal, illetve ügyfeleink internetes megjelenésének fejlesztéséhez használjuk fel. 
   
   

  Adatbiztonság

   
  A NeoSoft Kft. garantálja, hogy a látogatók és felhasználók személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokat és ajánlásokat maradéktalanul betartva kezeli!
   
  A NeoSoft Kft. nagy figyelmet fordít a honlapját meglátogató ügyfelek, vagy rendszereibe regisztráló felhasználók személyes adatainak védelmére! Amennyiben Ön hozzájárul ahhoz, hogy a honlapunkon keresztül bármilyen formában megadott adatait kezeljük, a NeoSoft Kft.  garantálja, hogy személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokat és ajánlásokat maradéktalanul betartva kezeli! 
   

  A NeoSoft Kft. rendelkezik érvényes ISO/IEC 27001:2013 tanúsítvánnyal, Informatikai Biztonsági Szabályzattal (IBSZ-szel), illetve  Adatvédelmi szabályzattal. 
  A NeoSoft Kft. a nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt személyes adatok védelme érdekében körültekintő biztonsági védelemmel ellátott megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók, és az érintettekhez rendelhetők, kivételt képez ez alól, ha azt a törvényi előírás megköveteli.
  Olyan eszközökkel, intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
  A NeoSoft Kft. informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen.
  Űzemeltetőként gondoskodik a biztonságról, szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal.

  A NeoSoft Kft. rendszereit megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében, valamint lehetősége legyen az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzésére

  Egyéb adatkezelések

  Az adatkezelés során a NeoSoft Kft. biztosítja a kezelt adatok számára
  a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az arra jogosultak köre férhessen azokhoz hozzá
  a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
  a rendelkezésre állást: biztosítja az arra jogosult felhasználókat, hogy amikor szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

  Minden egyéb, e tájékoztatóban nem ismertetett egyéb adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

  A NeoSoft Kft. a hatóságok részére némely esetekben köteles személyes adatot kiadni. Ez abban az esetben és csak olyan mértékben történik meg, ha a hatóság megjelölte a pontos adatkezelési célt és az adatok körét. A kiadott személyes adat csak annyi és olyan mértékű lehet, mely a megkeresés céljának a megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges.


  Jogorvoslati lehetőségek

   
  Az érintettek jogai

  Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél
  • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 
  • személyes adatainak helyesbítését, valamint
  • személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását a fentebb ismertetettek szerint.
  A NeoSoft Kft. az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő  kérelmére a kérlem beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

  Amennyiben olyan kérdése lenne, amelyre ezen Adatvédelemi tájékoztató oldalunkon nem kap választ, kérjük, keressen bennünket elérhetőségeinken!

  Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
  Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  Telefon: 06.1.391.1400
  Fax: 06.1.391.1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  Honlap: http://www.naih.hu